Sociálna zodpovednosť
Naše sociálne iniciatívy sú akcie, ktoré posilňujú naše dva globálne ciele pevného rozvoja: minimalizovať negatívny vplyv človeka na životné prostredie prostredníctvom výrobkov pre domácnosť a hygienických výrobkov, ako aj poskytovať pohodlné životné podmienky pre deti v ťažkých životných situáciách.
kg of plastic waste
recycled
as a resource
Starostlivosť o deti
Spoločnosť Biosféra je kreatívnym partnerom detských charitatívnych festivalov a každoročne iniciuje okolo 10 charitatívnych veľtrhov, maratónov a spoločenských projektov.
Zodpovedný prístup k životnému prostrediu
Výchova kultúry odpadového hospodárstva ako zdroja je základným kameňom environmentálnej zodpovednosti spoločnosti.